Article 9. Tractament de categories especials de dades personals

 1. Es prohibeix el tractament de dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o
  l’orientació sexual d’una persona física.
 2. L’apartat 1 no és d’aplicació quan concorri una de les circumstàncies següents:
  a) La persona interessada ha donat el seu consentiment explícit per al tractament d’aquestes dades personals per a una o més de les finalitats especificades.
  b) El tractament és necessari per a complir obligacions i per a exercir els drets específics del responsable del tractament o de la persona interessada, en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social.
  c) El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física, en el supòsit que la persona interessada sigui beneficiària de mesures de suport per a l’exercici de la seva capacitat.
  d) El tractament l’efectua, en l’àmbit de les seves activitats legítimes i amb les garanties adequades, una fundació, una associació o qualsevol altre organisme sense ànim de lucre que tingui una finalitat política, filosòfica, religiosa o sindical; i això, sempre que el tractament
  es refereixi exclusivament als membres actuals o antics d’aquests organismes o a persones que hi mantenen contactes regulars en relació amb les seves finalitats, i si les dades personals no es comuniquen fora d’aquests organismes sense el consentiment de les persones interessades.
  e) El tractament es refereix a dades personals que la persona interessada ha fet manifestament públiques.
  f) El tractament és necessari per a formular, exercir o defensar reclamacions, o quan els tribunals actuen en exercici de la seva funció judicial.
  g) El tractament és necessari per raons d’un interès públic essencial, que ha de ser proporcional a l’objectiu perseguit, respectar el dret a la protecció de dades i establir mesures adequades i específiques per a protegir els interessos i els drets fonamentals de la persona interessada.
  h) El tractament és necessari per a finalitats de medecina preventiva o laboral, d’avaluació de la capacitat laboral de la persona interessada, de diagnòstic mèdic, de prestació d’assistència, o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d’assistència sanitària i social, o en virtut d’un contracte amb un professional sanitari
  sota la seva responsabilitat o subjecte a l’obligació de secret professional.
  i) El tractament és necessari per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, com la protecció davant d’amenaces transfrontereres greus per a la salut, o per a garantir nivells elevats de qualitat i de seguretat de l’assistència sanitària i dels medicaments o productes sanitaris, amb establiment de mesures adequades i específiques per a protegir els drets i les llibertats de la persona interessada, en particular el secret professional.
  j) El tractament és necessari amb finalitats d’arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, proporcionals a l’objectiu perseguit, respectant el dret a la protecció de dades, i establint mesures adequades i específiques per a protegir els interessos i els drets fonamentals de la persona interessada.
 3. La normativa sectorial aplicable pot establir requisits o introduir condicions addicionals, inclús limitacions, relatius a la seguretat i confidencialitat en el tractament de categories especials de dades personals.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials