Article 74. Règim aplicable a determinats responsables o encarregats del tractament

 1. El règim establert en aquest article és d’aplicació als tractaments dels quals siguin responsables o encarregats:
  a) L’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció.
  b) Els comuns i els òrgans que en depenen.
  c) El Consell General, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà, i el Tribunal de Comptes.
  d) Els òrgans jurisdiccionals.
  e) Els organismes públics i les entitats parapúbliques vinculades o dependents de les Administracions públiques.
  f) Les corporacions de dret públic quan les finalitats del tractament es relacionin amb l’exercici de potestats de dret públic.
 2. Per excepció al que disposa l’article anterior, quan els responsables o encarregats enumerats a l’apartat 1 cometin alguna de les infraccions previstes en aquesta Llei, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de dictar resolució sancionant-los amb amonestació. La resolució ha d’establir també les mesures que procedeixi adoptar perquè cesi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s’hagués comès.
  La resolució s’ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a l’òrgan del que depengui jeràrquicament i als afectats que tinguin la condició de persones interessades, si s’escau.
 3. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades també ha de proposar la iniciació d’actuacions disciplinàries quan existeixin indicis suficients al respecte. En aquest cas, el procediment i les sancions a aplicar són les establertes a la legislació sobre règim disciplinari o sancionador que resulti d’aplicació.
  Tanmateix, quan les infraccions siguin imputables a autoritats i directius, i s’acrediti l’existència d’informes tècnics o recomanacions per al tractament que no haguessin estat degudament atesos, a la resolució en la que s’imposi la sanció s’ha d’incloure una amonestació amb denominació del càrrec responsable i s’ha d’ordenar la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 4. Les resolucions que recaiguin en relació amb les mesures i actuacions referides als apartats anteriors han de ser comunicades a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 5. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de publicar a la seva pàgina web, amb la deguda separació, les resolucions relatives a les entitats enumerades a l’apartat 1, amb expressa indicació de la identitat del responsable o encarregat del tractament que hagués comés la infracció.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials