Article 72. Infraccions

Constitueixen infraccions els actes i les conductes que siguin contraris a aquesta Llei.

 1. Són infraccions considerades molt greus:
  a) El tractament de dades personals que vulneri l’article 5.
  b) El tractament de dades personals sense que es doni alguna de les condicions de licitud del tractament que estableix l’article 6.
  c) L’incompliment de les condicions per a la validesa del consentiment que exigeixen els articles 7 i 8.
  d) La utilització de les dades per a una finalitat que no sigui compatible amb la finalitat per a la qual es van recollir, sense tenir el consentiment de la persona interessada o una base legal per a això.
  e) El tractament de dades personals de les categories a què es refereix l’article 9, sense que concorri alguna de les circumstàncies contemplades pel precepte esmentat.
  f) L’incompliment dels articles 10 i 11 en relació al tractament de dades personals relatives a condemnes i a infraccions penals així com amb finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica, o estadístiques.
  g) L’omissió del deure d’informar la persona interessada sobre el tractament de les seves dades personals de conformitat amb els articles 16 i 17.
  h) L’exigència del pagament d’un cànon per facilitar a la persona interessada informació a l’empara dels articles 16 i 17, així com qualsevol comunicació relativa al tractament de dades, en correspondència als seus drets, excepte en els supòsits permesos per aquesta Llei.
  i) L’impediment o l’obstaculització o la no atenció de l’exercici dels drets que estableixen els articles 18, 19, 20, 21, 22, 24 i 25.
  j) La vulneració dels requisits necessaris per a efectuar transferències internacionals de dades personals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per aquesta Llei.
  k) L’incompliment de les resolucions que dicti l’Agència Andorrana de Protecció de Dades;
  l) No facilitar l’accés del personal habilitat de l’autoritat de protecció de dades a les dades personals, la informació, els locals, els equips i els mitjans de tractament que requereixi l’autoritat de protecció de dades per a l’exercici dels seus poders d’investigació.
  m) La resistència o l’obstrucció de l’exercici de la funció inspectora de l’autoritat de protecció de dades;
  n) La reversió deliberada d’un procediment d’anonimització a fi de permetre la reidentificació de les persones interessades.
 2. Són infraccions considerades greus:
  a) Encarregar el tractament de dades a un tercer sense la formalització prèvia d’un contracte o altre acte jurídic equivalent.
  b) La contractació per part d’un encarregat del tractament d’altres encarregats sense tenir l’autorització prèvia del responsable, o sense haver-lo informat sobre els canvis produïts en la subcontractació quan siguin exigibles legalment; i, en general, tota infracció a l’article 31.
  c) El tractament de dades personals sense dur a terme una avaluació de l’impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals, segons que disposa l’article 32.
  d) No disposar del registre d’activitats de tractament que estableix l’article 34.
  e) Incomplir els deures de notificació o de comunicació d’una violació de la seguretat de les dades personals.
  f) Incomplir la designació d’un delegat de protecció de dades quan sigui exigible el seu nomenament segons l’article 38.
  g) L’incompliment de l’obligació de bloqueig de les dades.
  h) El tractament de dades personals d’un menor d’edat sense obtenir el seu consentiment o el del seu representant legal.
  i) No acreditar la realització d’esforços raonables per verificar la validesa del consentiment prestat per un menor d’edat o pel seu representant legal.
  j) L’impediment, l’obstaculització o la no atenció reiterada dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o a la portabilitat de les dades en tractaments en què no es requereix la identificació de la persona interessada, quan aquesta, per a l’exercici d’aquests drets, hagi facilitat informació addicional que en permeti la identificació.
  k) La falta d’adopció de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir que, per defecte, només es tracten les dades personals necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del tractament o que siguin apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament.
  l) L’incompliment, com a conseqüència de la falta de la diligència deguda, de les mesures tècniques i organitzatives que s’hagin implantat.
  m) L’incompliment de l’obligació de designar un representant del responsable o encarregat del tractament no establert al Principat d’Andorra.
  n) La falta d’atenció per part del representant del responsable o de l’encarregat del tractament de les sol·licituds que efectuïn l’autoritat de protecció de dades o les persones interessades.
  o) No possibilitar la participació efectiva del delegat de protecció de dades en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals, no donar-li suport o interferir en l’exercici de les seves funcions.
 3. Són infraccions considerades lleus:
  a) L’incompliment del principi de transparència de la informació o el dret d’informació de la persona interessada per no facilitar tota la informació que exigeixen els articles 16 i 17.
  b) L’incompliment de l’obligació d’informar la persona interessada, quan així ho hagi sol·licitat, dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals rectificades, suprimides o respecte de les quals s’ha limitat el tractament.
  c) L’incompliment de l’obligació de suprimir les dades referides a una persona difunta.
  d) La falta de formalització per part dels corresponsables del tractament de l’acord que determini les obligacions, les funcions i les responsabilitats respectives respecte al tractament de dades personals i les seves relacions amb les persones interessades.
  e) No posar a disposició de les persones interessades els aspectes essencials de l’acord formalitzat entre els corresponsables del tractament.
  f) L’incompliment de l’obligació de l’encarregat del tractament d’informar el responsable del tractament sobre la possible infracció, per una instrucció rebuda d’aquest, de les disposicions d’aquesta Llei.
  g) L’incompliment per part de l’encarregat de les estipulacions imposades en el contracte que regula el tractament o les instruccions del responsable del tractament, tret que hi estigui obligat de conformitat amb aquesta Llei.
  h) Disposar d’un registre d’activitats de tractament que no incorpori tota la informació requerida.
  i) La notificació incompleta, tardana o defectuosa a l’autoritat de protecció de dades de la informació relacionada amb una violació de seguretat de les dades personals.
  j) L’incompliment de l’obligació de documentar qualsevol violació de seguretat.
  k) No publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades, o no comunicar-les a l’autoritat de protecció de dades, quan el seu nomenament sigui exigible.
  l) Els altres actes i les conductes que siguin contraris a aquesta Llei i no siguin considerats infraccions molt greus o greus.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials