Article 71. Dret a indemnització i responsabilitat

  1. Les sancions regulades pels articles següents s’entenen sense perjudici de la responsabilitat civil en què pugui incórrer un responsable o un encarregat del tractament pels danys i perjudicis que es causin per l’incompliment d’aquesta Llei.
  2. Qualsevol persona que hagi patit danys i perjudicis, materials o immaterials, com a conseqüència d’una infracció d’aquesta Llei, té dret a percebre una indemnització del responsable o de l’encarregat del tractament pels danys i perjudicis soferts.
  3. Qualsevol responsable que participi en l’operació de tractament ha de respondre dels danys i perjudicis que ha causat, si aquesta operació no compleix el que disposa aquesta Llei. Un encarregat del tractament únicament ha de respondre dels danys i perjudicis causats pel tractament quan no hagi complert amb les obligacions d’aquesta Llei adreçades específicament als encarregats del tractament, o quan hagi actuat al marge o en contra de les instruccions del responsable.
  4. Per tal de quedar exempts de responsabilitat, el responsable o l’encarregat del tractament han de demostrar que no són responsables del fet que ha causat els danys i perjudicis.
  5. Quan un o més d’un responsable o un o més d’un encarregat del tractament han participat en la mateixa operació de tractament i són declarats responsables del dany o perjudici causat per aquest tractament, la seva responsabilitat es pot considerar solidària, sense perjudici d’un eventual dret de repetició.
  6. Les accions judicials en exercici del dret a indemnització s’han de formular davant dels tribunals competents, dins del termini d’un any a comptar de la data de la fermesa de la declaració de la responsabilitat del responsable o de l’encarregat del tractament.
  7. Tota persona interessada pot exercir el seu dret a la jurisdicció i accedir a la tutela judicial efectiva, actuant contra un responsable o un encarregat del tractament, al Principat d’Andorra si el responsable o l’encarregat del tractament és un òrgan que constitueix l’Administració pública andorrana, inclosos els organismes autònoms o entitats parapúbliques o si el responsable del tractament és un privat.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials