Article 70. Prescripció i caducitat de les infraccions

  1. Les infraccions molt greus, greus i lleus tipificades per aquesta Llei prescriuen al cap de tres anys, dos anys i un any, respectivament.
  2. El termini de prescripció de les infraccions es computa des de la data del fet causant o des del dia en què se n’hagi hagut de tenir coneixement.
  3. El termini de prescripció s’interromp per qualsevol actuació realitzada amb coneixement formal de la persona expedientada que s’adreci a la iniciació, la tramitació o la resolució del procediment sancionador.
  4. En el cas de suspensió de la tramitació del procediment sancionador per causa de prejudicialitat penal, el termini de prescripció de la falta resta suspès fins que el cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades tingui coneixement formal de la resolució ferma recaiguda en l’àmbit penal.
  5. Els procediments d’inspecció i de sanció que ha iniciat l’Agència Andorrana de Protecció de Dades caduquen al cap de sis mesos de la darrera actuació duta a terme sense que s’hagi produït una nova actuació o s’hagi emès una resolució per causa no imputable a la persona interessada.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials