Article 68. Condicions generals per imposar multes administratives

 1. L’incompliment d’aquesta Llei pot ser objecte de multa administrativa. La quantia de la sanció la fixa l’autoritat de control, tenint en compte els criteris indicats a l’apartat 2. Les multes administratives per les infraccions d’aquesta Llei han de ser, en cada cas individual, efectives, proporcionades i dissuasives.
 2. D’acord amb les circumstàncies de cada cas individual, les multes administratives s’imposen a títol addicional o a títol substitutiu de les mesures correctives indicades a l’article precedent. En decidir la imposició d’una multa administrativa i la seva quantia, s’ha de tenir en compte per a cada cas individual:
  a) La naturalesa, la gravetat i la durada de la infracció, segons la naturalesa, l’abast o la finalitat de l’operació de tractament, així com el nombre de persones interessades afectades i el nivell dels danys i perjudicis que hagin sofert.
  b) La intencionalitat o la negligència en la infracció.
  c) Qualsevol mesura presa pel responsable o l’encarregat del tractament per pal·liar els danys i perjudicis que han sofert les persones interessades.
  d) El grau de responsabilitat del responsable o de l’encarregat del tractament, tenint en compte les mesures tècniques o organitzatives que s’hagin aplicat en la protecció de les dades i la seguretat del tractament.
  e) Qualsevol infracció anterior que hagin comès el responsable o l’encarregat del tractament.
  f) El grau de cooperació amb l’autoritat de control, amb la finalitat de posar remei a la infracció i de mitigar-ne els possibles efectes adversos.
  g) Les categories de dades de caràcter personal afectades per la infracció.
  h) La forma en què l’autoritat de control s’ha assabentat de la infracció, en particular si el responsable o l’encarregat del tractament han notificat la infracció i, si és així, en quina mesura i en quin termini ho han fet.
  i) El compliment de mesures correctives, si s’han ordenat prèviament envers el responsable o l’encarregat del tractament en relació amb el mateix assumpte;
  j) L’adhesió a codis de conducta.
  k) Qualsevol altre factor agreujant o atenuant aplicable a les circumstàncies del cas, com els beneficis financers que s’han obtingut o les pèrdues que s’han evitat, directament o indirectament.
 3. Si un responsable o un encarregat del tractament incompleix de manera intencionada o negligent, per les mateixes operacions de tractament o operacions vinculades, diverses disposicions d’aquesta Llei, la quantia total de la multa administrativa no ha de ser superior a la quantia prevista per les infraccions més greus.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials