Article 65. Procediment sancionador

 1. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de la capacitat d’imposar les sancions que es preveuen en aquesta Llei.
 2. Per imposar sancions per infraccions comeses en matèria de protecció de dades personals, és obligatòria la tramitació d’un expedient en el curs del qual s’han de respectar les garanties i els requisits previstos en aquesta Llei i els reglaments que la desenvolupen. El procediment sancionador ha de respectar allò que estableix la normativa vigent en cada moment relativa al procediment administratiu sancionador.
 3. El procediment sancionador consta de les següents fases:
  a) Fase instructora: recau en els inspectors de l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades.
  b) Fase sancionadora: competència del cap de l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades.
 4. L’inici d’un procediment instructor ha d’especificar els fets, la identificació de la persona o l’entitat contra la qual es dirigeix el procediment, la infracció que s’ha pogut cometre i la possible sanció.
  Durant la realització del procediment d’inspecció o davant l’inici del procediment sancionador, l’autoritat de control pot acordar motivadament l’aplicació de mesures provisionals necessàries i proporcionals per salvaguardar el dret a la protecció de dades personals.
 5. En qualsevol cas, correspon als inspectors de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades remetre al cap de l’Agència les propostes de sancions que es derivin de les seves inspeccions, i correspon al cap l’Agència Andorrana de Protecció de Dades resoldre aquestes propostes.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials