Article 63. Exercici de les potestats d’investigació i d’inspecció de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

 1. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades disposa de poders d’investigació que pot portar a terme per iniciativa pròpia, o bé a sol·licitud de qualsevol persona interessada que consideri que els seus drets han estat afectats o que un responsable o l’encarregat del tractament ha incomplert les obligacions establertes per aquesta Llei.
 2. Per exercir les seves funcions i potestats, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades pot dirigir-se directament als responsables de tractament o als encarregats o als representants, o, si escau, als delegats de protecció de dades. Tant els responsables com els encarregats del tractament o els representants, com els delegats de protecció de dades, estan obligats a subministrar als inspectors de l’Agència tota la informació que sol·licitin i també a facilitar-los l’accés a les dependències i als recursos informàtics, o d’altre tipus, destinats al tractament de les dades quan se’ls sol·liciti en l’exercici d’aquesta facultat de control.
 3. Dins del marc de qualsevol investigació, per reunir les proves necessàries, els inspectors de l’Agència, si escau assistits d’experts externs segons que estableix l’apartat b) de l’article anterior, es poden traslladar a l’indret d’ubicació dels fitxers, constatar el material, i elaborar, si és convenient, un reportatge fotogràfic o per altres mitjans.
 4. En el marc de les inspeccions l’Agència pot requerir documentació o informació que consideri rellevant; en aquest sentit pot:
  a) Sol·licitar la presentació o la tramesa de documents i el lliurament de còpies.
  b) Examinar els suports d’informació que continguin dades personals.
  c) Examinar els equips físics i lògics.
  d) Examinar els sistemes de transmissió i d’accés a les dades.
  e) Dur a terme auditories dels sistemes informàtics per verificar que s’ajusten a les exigències de la Llei de protecció de dades personals.
  f) Instruir i resoldre els expedients informatius o sancionadors que escaiguin.
  Les potestats d’investigació i d’inspecció de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades es poden exercir durant la pràctica de les actuacions prèvies d’investigació o iniciat un procediment sancionador.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials