Article 50. Funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

 1. Sense perjudici de les altres funcions i potestats que li atribueix aquesta Llei i la seva normativa de desenvolupament, són funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades:
  a) Controlar i garantir l’aplicació d’aquesta Llei.
  b) Promoure la sensibilització del públic i la seva comprensió dels riscos dictant les instruccions i les recomanacions necessàries per adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals; són objecte d’especial atenció les activitats adreçades específicament als menors d’edat.
  c) Emetre informes, amb caràcter consultiu, en el cas de ser sol·licitats, de projectes de llei, projectes de disposicions normatives que elabora el Govern en virtut de delegació legislativa, projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que afecten la protecció de dades de caràcter personal.
  d) Emetre les seves opinions entorn a altres lleis o normes que afecten la privacitat de les persones físiques i els tractaments i la seguretat de les dades de caràcter personal.
  e) Respondre per escrit en el termini màxim de 15 dies hàbils, de conformitat amb les condicions que s’estableixin reglamentàriament, les consultes que li formulen les administracions públiques, les entitats públiques i privades i la ciutadania sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal; i cooperar amb altres autoritats de control.
  f) Atendre les peticions que li formulen les persones interessades.
  g) Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de protecció de dades personals; en particular mitjançant les campanyes de difusió que es considerin adients i, a aquest efecte, establir les previsions pressupostàries que corresponen.
  h) Publicar la llista de països i d’organitzacions internacionals que disposen de protecció adequada en matèria de dades personals.
  i) Atendre les consultes relatives a les comunicacions internacionals de dades personals a països o organitzacions internacionals que no ofereixen un nivell de protecció adequat.
  j) Requerir als responsables del tractament i als encarregats del tractament de dades personals l’adopció de les mesures necessàries per adequar el tractament de dades personals a la legislació vigent.
  k) Tractar les reclamacions que se li formulen, investigar, en la mesura oportuna, el motiu de la reclamació i informar a la persona reclamant sobre el curs i el resultat de la investigació en un termini raonable, en particular, en cas de ser necessàries noves investigacions.
  l) Incoar, instruir i resoldre els expedients escaients.
  m) Instar judicialment, si escau, el cessament dels tractaments, com a mesura cautelar o mesura definitiva.
  n) Elaborar i publicar una memòria anual relativa a la seva activitat, que és accessible de forma gratuïta.
 2. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de facilitar la presentació de les reclamacions previstes a la lletra k) de l’apartat anterior mitjançant mesures com un formulari de presentació de reclamacions que també pugui emplenar-se per mitjans electrònics, sense excloure altres mitjans de comunicació.
 3. L’acompliment de les funcions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de ser gratuït per a la persona interessada i, si escau, per al delegat de protecció de dades.
 4. Quan les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, es pot cobrar un preu públic raonable basat en els costos administratius o bé negar-se a actuar respecte de la sol·licitud. La càrrega de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud correspon a l’autoritat de control.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials