Article 5. Principis relatius al tractament

 1. El tractament de dades ha de ser proporcionat a la finalitat legítima recercada amb l’assoliment, en cada etapa del tractament, d’un equilibri just entre els diversos interessos confrontats, ja siguin públics o privats, que conciliï els drets i llibertats afectats.
 2. Les dades personals han de ser:
  a) Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada (“licitud, lleialtat i transparència”).
  b) Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats; el tractament posterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica i
  històrica o amb finalitats estadístiques no es considera incompatible amb les finalitats inicials, sempre i quan s’apliquin garanties complementàries previstes en aquesta Llei i en la normativa sectorial que les desenvolupa (“limitació de la finalitat”).
  c) Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (“minimització de dades”).
  d) Exactes, i, si és necessari, actualitzades; amb l’adopció de les mesures raonables perquè es rectifiquin o se suprimeixin sense dilació les dades personals inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten (“exactitud”). No es pot imputar al responsable del tractament la inexactitud de les dades personals si aquest ha adoptat totes les mesures
  raonables perquè es rectifiquin o se suprimeixin sense dilació les referides dades, quan les dades inexactes:
  i) S’han obtingut pel responsable del tractament directament de la persona interessada.
  ii) S’han obtingut pel responsable del tractament a través d’un mediador o intermediari en cas que les normes aplicables al sector d’activitat al què pertany el responsable estableixin la possibilitat d’intervenció d’un intermediari o mediador que reculli en nom propi les dades de les persones interessades per a la seva transmissió al responsable. El mediador o intermediari ha d’assumir les responsabilitats que puguin derivar-se en el cas de comunicació al responsable de dades que no es corresponguin amb les facilitades per la persona interessada.
  iii) Són objecte de tractament per part del responsable per haver-les rebut d’un altre responsable en virtut de l’exercici per la persona interessada del dret a la portabilitat de les dades.
  iv) S’han obtingut d’un registre públic per part del responsable del tractament.
  e) Conservades de manera que permetin identificar les persones interessades durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals; tanmateix, es poden conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin
  exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats de
  la persona interessada (“limitació del termini de conservació”).
  f) Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).
 3. Correspon al responsable del tractament complir i poder demostrar que es compleixen els principis de tractament (“responsabilitat proactiva”).
 4. El tractament de dades personals amb finalitats de prevenció, d’investigació, de detecció o d’enjudiciament d’infraccions penals, o d’execució de sancions penals, incloent la protecció contra les amenaces per a la seguretat pública i la prevenció d’aquestes només es pot portar a terme si el responsable del tractament està autoritzat per la Llei a tractar
  aquestes dades.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials