Article 47. Composició i finançament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades

 1. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades està integrada per:
  a) El cap de l’Agència;
  b) Els inspectors, que depenen del cap de l’Agència.
 2. El cap de l’Agència i els inspectors de Protecció de Dades són designats pel Consell General, per majoria qualificada de dues terceres parts en primera votació; si en una primera votació no s’assoleix la majoria requerida anteriorment, queden elegits els candidats que, en una segona votació, obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta.
 3. Cada membre de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de posseir la titulació, l’experiència i les aptituds, en particular en l’àmbit de la protecció de dades personals, necessàries per al compliment de les seves funcions i l’exercici dels seus poders.
 4. Sense perjudici del que estableix l’article 59, els membres de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades s’han d’abstenir de qualsevol acció que sigui incompatible amb les seves funcions i no poden participar, mentre duri el seu mandat, en cap activitat professional que sigui incompatible, remunerada o no.
 5. El càrrec de membre de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades és incompatible:
  a) Amb el de membre del Consell General.
  b) Amb l’exercici de qualsevol altre càrrec públic adscrit a alguna de les institucions de l’Administració pública, sigui per elecció, per nomenament, funcionarial o contractual.
  c) Amb qualsevol funció en partits polítics, sindicats i associacions, patronals i col·legis professionals, siguin nacionals o estrangers.
  d) Amb qualsevol càrrec directiu o executiu en partits polítics, sindicats i associacions, patronals i col·legis professionals, siguin nacionals o estrangers.
  e) Amb qualsevol activitat que pugui posar en perill la independència i imparcialitat en el compliment de les obligacions, segons criteri del Consell General. f) Amb l’exercici de la seva professió o qualsevol altra activitat remunerada.
 6. Els membres de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades perden la seva condició per les causes següents:
  a) Per defunció.
  b) Per renúncia expressa, feta per escrit, davant del síndic general.
  c) Per finalització del termini del seu mandat.
  d) Per inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.
  e) Per condemna mitjançant sentència ferma a causa de delicte.
  f) Per incompliment de les obligacions del càrrec, declarada per decisió judicial.
 7. Els membres i el personal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades estan subjectes al deure de secret professional, tant durant el seu mandat com després del mateix, en relació amb les informacions confidencials de les quals tenen coneixement en el compliment de les seves funcions o en l’exercici dels seus poders. Durant el seu mandat, aquest deure de secret professional s’aplica especialment a la informació rebuda de persones físiques en relació amb infraccions a aquesta Llei.
 8. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades es finança exclusivament de les partides pressupostàries que cada any estableix per al seu funcionament el pressupost del Consell General.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials