Article 40. Codis de conducta

 1. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de promoure l’elaboració de codis de conducta destinats a contribuir a la correcta aplicació d’aquesta Llei, tenint en compte les característiques específiques dels diferents sectors de tractament i les necessitats específiques de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.
 2. Les associacions i altres organismes que representen categories de responsables o d’encarregats del tractament poden elaborar codis de conducta, modificar-los o ampliar-los, per tal d’especificar l’aplicació d’aquesta Llei pel que fa, per exemple, a:
  a) El tractament lleial i transparent.
  b) Els interessos legítims perseguits pels responsables del tractament en contextos específics.
  c) La recollida de dades personals.
  d) La seudonimització de dades personals.
  e) La informació proporcionada al públic i a les persones interessades.
  f) L’exercici dels drets de les persones interessades.
  g) La informació que es proporciona als menors d’edat i la protecció d’aquests, així com la manera d’obtenir el consentiment dels representants legals dels menors d’edat.
  h) Les mesures i els procediments a què es refereixen els articles 27 i 28 i a les mesures per garantir la seguretat del tractament a què es refereix l’article 35.
  i) La notificació de violacions de la seguretat de les dades personals a l’autoritat de control i a la comunicació d’aquestes violacions a les persones interessades.
  j) La transferència de dades personals a tercers països o a organitzacions internacionals.
  k) Els procediments extrajudicials i altres procediments de resolució de conflictes per resoldre les controvèrsies entre els responsables del tractament i les persones interessades respecte del tractament, sense perjudici del dret de les persones interessades de presentar
  una reclamació davant l’autoritat de control i del dret a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encarregat del tractament.
 3. El codi de conducta a què es refereix l’apartat 2 ha de contenir mecanismes que permetin a l’organisme previst a l’apartat 1 de l’article 41, efectuar el control obligatori del compliment de les seves disposicions pels responsables o els encarregats de tractament que es comprometin a aplicar-lo sense perjudici de les funcions i els poders de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 4. Les associacions i altres organismes esmentats a l’apartat 2 que prevegin elaborar un codi de conducta, o modificar o ampliar un codi d’existent, han de presentar el projecte de codi o la modificació o ampliació a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament. L’Agència Andorrana de Protecció de
  Dades ha de dictaminar si el projecte de codi o la modificació o ampliació és conforme a aquesta Llei i, ha d’aprovar aquest projecte de codi o la modificació o ampliació si considera que les garanties que ofereix són suficients.
 5. Tanmateix, els responsables o encarregats del tractament poden adherir-se a codis de conducta aprovats de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals de la Unió Europea que tinguin validesa general dins de la Unió.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials