Article 4. Definicions

A l’efecte d’aquesta Llei s’entén per:

 1. Dades personals o de caràcter personal: tota informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus relativa a una persona física identificada o identificable (“persona interessada”); s’entén per persona física identificable qualsevol persona amb una identitat que es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, o un o diversos elements específics, característics de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.
 2. Consentiment de la persona interessada: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual la persona accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de les dades personals que l’afectin.
 3. Tractament de dades personals (“tractament”): qualsevol operació o conjunt d’operacions efectuades mitjançant procediments, automatitzats o no, sobre dades de caràcter personal, com la recollida, el registre, l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació o la modificació, l’extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió, la posada a disposició, o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, bloqueig, supressió o destrucció de dades, o l’aplicació d’operacions lògiques i/o aritmètiques a aquestes dades.
 4. Limitació del tractament: el marcatge de les dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.
 5. Elaboració de perfils: qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar aquestes dades per avaluar determinats aspectes personals d’una persona física; en especial, per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d’aquesta persona.
 6. Fitxer de dades personals (“fitxer”): qualsevol conjunt estructurat de dades personals accessibles d’acord amb criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica, qualsevol que sigui la seva forma o modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.
 7. Anonimització: procés que consisteix en eliminar tots els elements identificatius d’un conjunt de dades personals perquè ja no sigui possible identificar la persona interessada.
 8. Seudonimització: el tractament de dades personals de manera que no es puguin atribuir a una persona interessada sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació consti per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribueixen a una persona física identificada o identificable.
 9. Responsable del tractament o responsable: la persona física o jurídica, autoritat competent, pública si escau, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals, i vetlla per al seu correcte compliment de conformitat a les normes en matèria de protecció de dades que són d’aplicació a les finalitats del tractament.
 10. Encarregat del tractament o encarregat: la persona física o jurídica, autoritat competent, pública si escau, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.
 11. Persona interessada: la persona física identificada o identificable a la qual corresponen les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 12. Tercer: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme, diferent de la persona interessada, del responsable del tractament, de l’encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota l’autoritat directa del responsable o de l’encarregat del tractament de dades personals.
 13. Violació de la seguretat de les dades personals: qualsevol violació de la seguretat que ocasiona, de manera accidental o il·lícita, en tot cas no autoritzada, la pèrdua, l’alteració, o la divulgació de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.
 14. Interès públic: concepte definit i determinat entès com a avantatge general, important i primordial, que justifica la finalitat de la intervenció de l’Estat i en fonamenta la legitimitat, sempre dins del marc de l’objectivitat i dels principis constitucionals de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportarien un efecte o establirien una sanció desfavorables, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.
 15. Interès vital: interès essencial per a la vida de la persona interessada.
 16. Dades genètiques: dades personals relatives a les característiques genètiques heretades o adquirides d’una persona física, que proporcionen una informació única sobre la seva fisiologia o l’estat de salut, obtingudes de l’anàlisi d’una mostra biològica d’aquesta persona.
 17. Dades biomètriques: dades personals obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic, relatives a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física, que permeten o confirmen la identificació única d’aquesta persona, com imatges facials, dades dactiloscòpiques o patrons d’iris.
 18. Dades relatives a la salut: dades personals relatives a la salut física o mental d’una persona física que revelen informació sobre el seu estat de salut, inclosa la prestació de serveis d’atenció sanitària.
 19. Representant: persona física o jurídica que, havent estat designada per escrit pel responsable o per l’encarregat del tractament, representa el responsable o l’encarregat del tractament pel que fa a les seves respectives obligacions en el tractament de dades personals.
 20. Empresa: persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica, incloses les societats o les associacions que exerceixen regularment una activitat econòmica.
 21. Grup empresarial: grup constituït per una empresa que exerceix el control i les seves empreses controlades.
 22. Normes corporatives vinculants: les polítiques de protecció de dades personals assumides per un responsable o un encarregat del tractament, adoptades de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals de la Unió Europea, per a transferències o per a un conjunt de transferències de dades personals a un responsable o un encarregat en un o més tercers països, dins d’un grup empresarial o d’una unió d’empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta.
 23. Autoritat de control: organisme públic establert per l’Estat amb personalitat jurídica pròpia, independent de les administracions públiques, amb competències de registre, control, inspecció, resolució i sanció, així com de proposició d’adopció de normes, en matèria de protecció de dades personals.
 24. Destinatari: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme al qual es comuniquen dades personals, sigui o no una tercera persona. Això no obstant, les autoritats públiques que poden rebre dades personals en el marc d’una investigació concreta, no s’han de considerar com a destinataris, de conformitat amb la normativa aplicable. El tractament d’aquestes dades efectuat per les autoritats públiques referides ha de ser conforme a les normes en matèria de protecció de dades aplicables a les finalitats del tractament.
 25. Servei de la societat d’informació: tot servei prestat normalment a canvi d’una remuneració, a distància, per via electrònica i a petició individual d’un destinatari de serveis. Als efectes d’aquesta definició, s’entén per: (i) a distància: un servei prestat sense que les parts estiguin presents simultàniament; (ii) per via electrònica: un servei enviat des de la font i rebut mitjançant equipaments electrònics de tractament (inclosa la compressió digital) i d’emmagatzematge de dades i que es transmet, canalitza i rep enterament per fils, radi, mitjans òptics o qualsevol altre mitjà electromagnètic; i (iii) a petició individual d’un destinatari de serveis: un servei prestat mitjançant transmissió de dades a petició individual.
 26. Organització internacional: una organització internacional i els seus ens subordinats de dret internacional públic, o qualsevol altre organisme creat mitjançant un acord entre dos o més països o en virtut d’aquest acord.
 27. Transferència internacional de dades: comunicació de dades personals o la seva posada a disposició a favor d’un destinatari subjecte a la jurisdicció d’un tercer país o quan el destinatari sigui una organització
  internacional.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials