Article 32. Avaluació d’impacte en relació a la protecció de dades personals

 1. Quan sigui probable que un tipus de tractament, especialment si utilitza noves tecnologies, i tenint en compte la seva naturalesa, abast, context o finalitats, pot comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, abans del tractament, el responsable, ja sigui públic o privat, ha d’avaluar l’impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. Una única avaluació pot abordar una sèrie d’operacions de tractament similars que comportin alts riscos similars.
 2. El responsable del tractament ha de demanar l’assessorament del delegat de protecció de dades, si l’ha designat, en el moment de realitzar l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 3. L’avaluació d’impacte relativa a la protecció de les dades a què es refereix l’apartat 1 s’ha de requerir, en particular, en cas de:
  a) Avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals de persones físiques basada en un tractament automatitzat, com l’elaboració de perfils, sobre la base de la qual es prenen decisions que produeixen efectes jurídics per a les persones físiques o que les afecten significativament de manera similar.
  b) Tractament a gran escala de les categories especials de dades a què es refereix l’article 9, o de les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10.
  c) Observació sistemàtica a gran escala d’una zona d’accés públic.
 4. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha d’establir i publicar una llista dels tipus d’operacions de tractament que requereixen una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades, de conformitat amb l’apartat 1.
 5. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades també pot establir i publicar la llista dels tipus de tractament que no requereixen avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades.
 6. L’avaluació ha d’incloure, com a mínim:
  a) Una descripció sistemàtica de les operacions de tractament previstes i de les finalitats del tractament, inclòs, si escau, l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament.
  b) Una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les operacions de tractament, en relació amb la seva finalitat.
  c) Una avaluació dels riscos per als drets i les llibertats de les persones interessades a què es refereix l’apartat 1.
  d) Les mesures previstes per afrontar els riscos, incloses garanties, mesures de seguretat i mecanismes que garanteixen la protecció de dades personals i per demostrar la conformitat amb aquesta Llei, tenint en compte els drets i interessos legítims de les persones interessades i d’altres persones afectades.
 7. El compliment dels codis de conducta pels responsables o encarregats corresponents, s’ha de tenir degudament en compte en avaluar les repercussions de les operacions de tractament efectuades per aquests responsables o encarregats, en particular a l’efecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 8. Si escau, el responsable ha de recollir l’opinió de les persones interessades o dels seus representants en relació amb el tractament previst, sense perjudici de la protecció d’interessos públics o comercials o de la seguretat de les operacions de tractament.
 9. Si cal, el responsable ha d’examinar si el tractament es fa d’acord amb l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades, com a mínim quan hi hagi un canvi del risc que representen les operacions de tractament.
 10. Reglamentàriament es fixen la resta de condicions en què s’efectua l’avaluació, així com l’escala de riscos.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials