Article 26. Limitacions als drets de la persona interessada

 1. Únicament per Llei es pot limitar l’abast de les obligacions i dels drets regulats als articles 15 a 25 i 37, així com els establerts a l’article 5 en la mesura en què les seves disposicions es corresponguin amb els drets i les obligacions previstos als articles 15 a 25, sempre que es respectin en l’essencial els drets i les llibertats fonamentals i sigui una mesura necessària i proporcionada al funcionament d’una societat democràtica, amb la finalitat de salvaguardar:
  a) La seguretat de l’Estat.
  b) La defensa.
  c) La seguretat pública.
  d) La prevenció, la investigació, la detecció o l’enjudiciament d’infraccions penals o l’execució de sancions penals, inclosa la protecció davant d’amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció.
  e) Un interès econòmic o financer important, com ara els àmbits fiscal, pressupostari i monetari, la sanitat pública i la seguretat social.
  f) La protecció de la independència judicial i dels procediments judicials.
  g) La prevenció, la investigació, la detecció i l’enjudiciament d’infraccions de normes deontològiques en les professions regulades.
  h) Una funció de supervisió, d’inspecció o de reglamentació que estigui vinculada, fins i tot ocasionalment, amb l’exercici de l’autoritat pública en els casos que preveuen les lletres a) a e) i g).
  i) La protecció de la persona interessada o dels drets i llibertats dels altres.
  j) L’execució de demandes civils.
 2. Qualsevol norma que es dicti en l’àmbit determinat per l’apartat 1 ha de contenir, com a mínim, disposicions específiques relatives a:
  a) La finalitat del tractament o les categories de tractament.
  b) Les categories de dades personals de què es tracta.
  c) L’abast de les limitacions establertes.
  d) Les garanties per prevenir els accessos i les transferències il·lícits o abusius.
  e) La determinació del responsable o de categories de responsables.
  f) Els terminis de conservació i les garanties que s’hi apliquen, tenint en compte la naturalesa, l’abast, els objectius i les categories del tractament.
  g) Els riscos per als drets i les llibertats de les persones interessades.
  h) El dret de les persones interessades a ser informades sobre la limitació, tret que pugui ser perjudicial per a les finalitats d’aquesta limitació.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials