Article 25. Decisions individuals automatitzades i elaboració de perfils

 1. Qualsevol persona interessada té dret a no veure’s sotmesa a una decisió que produeixi efectes jurídics que l’afectin, que es basi únicament en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat, inclosa l’elaboració de perfils.
 2. L’apartat 1 no és d’aplicació quan aquesta decisió:
  a) És necessària per formalitzar o executar un contracte entre la persona interessada i el responsable del tractament.
  b) Està autoritzada per una norma i s’han establert mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.
  c) Es basa en el consentiment explícit de la persona interessada.
 3. Les decisions a què es refereix l’apartat 2, lletres a) i c) no s’han de basar en les categories especials de dades personals contemplades per l’article 9, tret que resultin d’aplicació les disposicions de les lletres a) o g) de l’apartat 2 de l’article 9 i que s’hagin pres mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.
 4. En els casos a què es refereix l’apartat 2, lletres a) i c), el responsable del tractament ha d’adoptar les mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de la persona interessada; com a mínim, el dret a obtenir intervenció humana del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.
 5. Una persona menor d’edat no pot ser sotmesa a una decisió que es basi únicament en un tractament automatitzat de dades destinat a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials