Article 20. Dret de supressió (“dret a l’oblit”)

 1. La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament, sense dilació indeguda, en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15, la supressió de les dades personals que l’afecten. El responsable les ha de suprimir quan concorre alguna de les circumstàncies següents:
  a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides, o són tractades d’una altra manera.
  b) La persona interessada retira el consentiment en què es basa el tractament, i aquest no es basa en un altre fonament jurídic.
  c) La persona interessada s’oposa al tractament, en base a l’apartat 1 de l’article 24, i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament o quan la persona interessada s’oposa al tractament, en base a l’apartat 2 de l’article 24.
  d) Les dades personals s’han tractat il·lícitament.
  e) Les dades personals s’han de suprimir per complir una obligació legal.
  f) Les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta directa de serveis de la societat de la informació.
 2. Si l’accés a les dades personals s’efectua per mitjà d’un cercador, el responsable del tractament ha de desreferenciar les dades en el termini fixat per l’apartat 3 de l’article 15.
 3. Si el responsable del tractament que ha fet públiques les dades personals, i està obligat a suprimir-les en virtut del que disposa l’apartat 1, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d’aplicar-la, el responsable del tractament ha d’adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els responsables que estan tractant aquestes dades que
  la persona interessada demana suprimir qualsevol enllaç a les seves dades personals, o qualsevol còpia o rèplica existents. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable l’ha d’informar sobre qui ha estat el destinatari de les seves dades.
 4. Els apartats 1, 2 i 3 no s’apliquen quan el tractament és necessari:
  a) Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i d’informació.
  b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.
  c) Per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.
  d) Amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, en la mesura en que el dret de supressió obstaculitzaria greument l’assoliment dels objectius d’aquest tractament.
  e) Per a formular, exercir o defensar reclamacions.
 5. El responsable del tractament ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s’han comunicat les dades personals qualsevol supressió d’aquestes, tret que sigui impossible o requereixi un esforç desproporcionat. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable l’ha d’informar sobre aquests destinataris.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials