Article 2. Àmbit d’aplicació

 1. Aquesta Llei és aplicable al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts o destinats a ser inclosos en un fitxer, i
  a qualsevol ús posterior d’aquestes dades, tant en el sector públic com privat.
  S’aplica a tot tractament de dades personals realitzat per responsables o encarregats del tractament, públics o privats, amb domicili al Principat d’Andorra, o constituïts d’acord amb les lleis del Principat d’Andorra.
 2. També és aplicable als tractaments de dades realitzats per responsables o encarregats del tractament no domiciliats al Principat o no constituïts conforme a les lleis del Principat d’Andorra, quan facin servir mitjans de tractament ubicats en el territori andorrà, automatitzats o no. Aquests responsables o encarregats del tractament han de designar prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades un representant establert
  al Principat d’Andorra.
 3. A l’efecte d’aplicació d’aquest article, s’entén per domicili o establiment, amb independència de la seva forma jurídica, qualsevol ubicació estable que permeti l’exercici efectiu i real d’una activitat.
 4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei:
  a) El tractament de dades efectuat en el marc d’activitats exclusivament personals o domèstiques, sense cap connexió amb una activitat professional o comercial.
  b) El tractament de dades de persones difuntes, sense perjudici del que estableix l’article 3.
  c) El tractament de dades efectuat per part de les autoritats competents amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals, o d’execució de sancions penals, incloent la protecció contra les amenaces per a la seguretat pública i la prevenció d’aquestes, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 5.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials