Article 17. Informació que s’ha de facilitar quan les dades personals no s’obtenen de la persona interessada

 1. Quan les dades personals no s’han obtingut de la persona interessada, el responsable del tractament li ha de facilitar la informació següent:
  a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
  b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si n’hi ha.
  c) Les finalitats i els tractaments a què es destinen les dades personals i de la base jurídica del tractament.
  d) Les categories de dades personals que es tracten.
  e) Si escau, els destinataris o les categories dels destinataris de les dades personals.
  f) Si escau, la intenció del responsable d’efectuar una transferència internacional de les dades personals recollides i si hi ha o no una decisió d’adequació segons l’article 43 , o, en el cas de les transferències esmentades a l’article 44 o a l’article 45, apartat 2, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir-ne una còpia, o al fet que s’hagin prestat.
 2. A més de la informació esmentada a l’apartat 1, el responsable del tractament ha de facilitar a la persona interessada la informació següent, necessària per a garantir un tractament lleial i transparent de les seves dades:
  a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, si això no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
  b) Els interessos del responsable o d’un tercer quan el tractament és necessari per a satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada que requereixen la protecció de dades personals, especialment si és un menor d’edat.
  c) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
  d) Quan el tractament està basat en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 6, o en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 9, l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  e) El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
  f) La font de la qual procedeixen les dades personals, i, si escau, si provenen de fonts d’accés públic.
  g) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils; i com a mínim en aquest cas, s’ha de facilitar a la persona interessada informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament
  per a ella.
 3. El responsable del tractament ha de facilitar a la persona interessada la informació esmentada als apartats 1 i 2:
  a) En el termini màxim d’un mes després d’obtenir les dades personals, tenint en compte les circumstàncies específiques en què es tracten aquestes dades.
  b) Si les dades personals s’han d’utilitzar per comunicar-se amb la persona interessada, com a màxim al moment de comunicar-les per primera vegada.
  c) Si està previst comunicar les dades personals a un altre destinatari, com a màxim al moment de comunicar-les per primera vegada.
 4. Si el responsable del tractament preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior ha de proporcionar a la persona interessada informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol
  informació addicional pertinent, d’acord amb l’apartat 2.
 5. Les disposicions dels apartats 1 a 4 no s’apliquen quan:
  a) La persona interessada ja disposa de la informació.
  b) La comunicació d’aquesta informació resulta impossible o suposa un esforç desproporcionat, especialment per al tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, sense perjudici de disposar de mesures tècniques i organitzatives per garantir el respecte del principi de minimització de les dades personals, podent incloure la seudonimització si així es poden
  aconseguir aquestes finalitats; o si l’obligació recollida a l’apartat 1 d’aquest article pot impossibilitar o obstaculitzar greument l’assoliment dels objectius del tractament; amb el benentès que, en aquests casos, el responsable ha d’adoptar mesures adequades per a protegir els drets, les llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.
  c) L’obtenció o la comunicació està expressament establerta per la normativa a la qual està subjecte el responsable del tractament i que estableix mesures adequades per protegir els interessos legítims de la persona interessada.
  d) Les dades personals han de continuar tenint caràcter confidencial sobre la base d’una obligació de secret professional o de naturalesa estatutària.
 6. Si el responsable del tractament preveu el tractament posterior de les dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la què es van recollir inicialment, el responsable del tractament ha de proporcionar a la persona interessada informació sobre aquesta nova
  finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, d’acord amb l’apartat 2.
 7. Les administracions públiques poden comunicar-se dades personals informant a la persona interessada sense ser necessari el seu consentiment, sempre que l’Administració pública requeridora justifiqui que les dades sol·licitades són necessàries i proporcionals per a l’exercici de les seves competències en el si de la tramesa d’un procediment administratiu; o estan relacionades amb finalitats científiques, històriques o estadístiques. En el cas que l’Administració pública requeridora no acrediti el que s’ha exposat anteriorment, l’Administració pública requerida ha de refusar-ne la comunicació.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials