Article 16. Informació que s’ha de facilitar quan les dades personals s’obtenen de la persona interessada

 1. Quan les dades personals que fan referència a la persona interessada s’obtenen d’aquesta, en el moment de recollir-les el responsable del tractament li ha de facilitar la informació següent:
  a) La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
  b) Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.
  c) Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i de la base jurídica del tractament.
  d) Els interessos legítims del responsable o d’un tercer si el tractament és necessari per a satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada que requereixen la protecció de les seves dades personals, especialment si la persona interessada és un menor d’edat.
  e) Els destinataris o les categories dels destinataris de les dades personals, si escau.
  f) Si escau, la intenció del responsable d’efectuar una transferència internacional de les dades personals recollides, i si hi ha o no una decisió d’adequació segons l’article 43, o, en el cas de les transferències esmentades a l’article 44 o a l’article 45, apartat 2, referència a
  les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir-ne una còpia, o al fet que s’hagin prestat.
 2. A més de la informació esmentada a l’apartat 1, en el moment d’obtenir les dades personals el responsable del tractament ha de facilitar a la persona interessada la informació següent, necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent:
  a) El termini durant el qual es conservaran les dades personals; i, si això no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
  b) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
  c) Quan el tractament està basat en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 6, o en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 9, l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  d) El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
  e) Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o bé un requisit necessari per subscriure un contracte, així com de si la persona interessada està obligada a facilitar les dades personals, essent informada en aquest cas de les possibles conseqüències de no fer-ho.
  f) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils; com a mínim en aquests casos, se li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a la persona
  interessada.
 3. Si el responsable del tractament preveu el tractament posterior de les dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la què es van recollir inicialment, el responsable del tractament ha de proporcionar a la persona interessada informació sobre aquesta nova
  finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, d’acord amb l’apartat 2.
 4. Les disposicions dels apartats anteriors no s’apliquen si, i en la mesura en què, la persona interessada ja disposa d’aquesta informació.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials