Article 15. Transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets

 1. El responsable del tractament ha de prendre les mesures oportunes per facilitar a la persona interessada tota la informació que indiquen els articles 16 i 17, així com qualsevol comunicació relativa al tractament, en correspondència als drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, i d’oposició i a la portabilitat de les dades, i també relativa a les decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i a la violació de la seguretat de les dades personals de la persona interessada en el cas escaient. Ha de fer-ho d’una manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobretot si la informació s’adreça específicament a un menor d’edat. La informació s’ha de facilitar per escrit o per altres mitjans, inclosos, si escau, els mitjans electrònics. Si la persona interessada ho sol·licita demostrant la seva identitat, la informació es pot facilitar verbalment per altres mitjans.
  El responsable del tractament està obligat a informar la persona interessada sobre els mitjans a la seva disposició, fàcilment accessibles, per a exercir els drets que li corresponen. En els casos referits a l’apartat 2 de l’article 13, el responsable no es pot negar a actuar a petició de la persona interessada amb la finalitat d’exercir els seus drets en virtut dels articles 18 a 25, llevat que pugui demostrar que no està en condicions d’identificar a la persona interessada.
 2. El responsable del tractament ha de facilitar a la persona interessada l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, i d’oposició i a la portabilitat de les dades, i també relatius a les decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, excepte que no pugui identificar la persona interessada o que les finalitats per a les quals es tracten les dades no requereixin que la persona sigui identificada. Els drets s’exerceixen directament per la persona interessada o per mitjà d’un representant. Els representants legals poden exercir, en nom dels menors de 16 anys, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que els puguin correspondre en el context d’aquesta Llei.
 3. Quan se’l sol·licita en relació a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, i d’oposició i a la portabilitat de les dades, el responsable del tractament ha de facilitar a la persona interessada la informació relativa a les seves actuacions sense dilació indeguda.
  En el cas de l’exercici dels drets referits anteriorment, el termini màxim de resposta és d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud per part del responsable del tractament.
  Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable ha d’informar la persona interessada de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació. Quan la persona interessada presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, sempre que sigui possible la informació s’ha de facilitar per aquests mateixos mitjans, tret que la persona interessada sol·liciti que es faci d’una altra manera.
  Els terminis anteriors es compten de data a data, de tal manera que si en el mes del venciment no hi ha un dia equivalent al de l’inici del còmput, el termini finalitza el dia primer del mes següent i si el darrer dia del termini és festiu, el termini finalitza el primer dia no festiu següent.
 4. Tant si li correspon donar lloc a l’exercici dels drets com denegar-lo, el responsable del tractament ha de contestar a la persona interessada en el termini previst a l’apartat 3 anterior. Si correspon una denegació, ha de contestar motivadament, informant de les raons de la seva no actuació o del refús. La persona interessada sempre pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, prèviament a l’exercici d’accions judicials.
 5. Quan la persona interessada presenta la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació s’ha de facilitar per aquests mateixos mitjans sempre que sigui possible. La informació que s’ha de facilitar a les persones interessades s’ha de transmetre de manera fàcilment visible, intel·ligible i clarament llegible.
 6. La informació facilitada a l’empara dels articles 16 i 17, així com qualsevol comunicació relativa al tractament, en correspondència als drets de la persona interessada, ha de ser gratuïta. Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament pot cobrar un cànon raonable, d’acord amb els costos administratius que s’han afrontat per facilitar la informació o la comunicació, o per dur a terme l’actuació sol·licitada, o negar-se motivadament a actuar respecte de la sol·licitud. Es pot considerar repetitiu l’exercici del dret d’accés si es practica més d’una vegada durant el termini de sis mesos, tret que existeixi una causa legítima per a exercir-lo. El responsable del tractament ha de demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud.
 7. Sense perjudici dels tractaments que no requereixen identificació, quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona física que presenta la sol·licitud d’exercici dels drets, podrà sol·licitar la informació addicional necessària per a confirmar la identitat d’aquesta persona interessada.
 8. La informació que s’ha de facilitar a les persones interessades en virtut dels articles 16 i 17 es pot transmetre en combinació amb icones normalitzades, que permetin proporcionar de manera fàcilment visible, intel·ligible i clarament llegible una visió adequada de conjunt del tractament previst. Les icones que es presenten en format electrònic s’han de poder llegir mecànicament.
 9. L’encarregat del tractament pot tramitar, pel compte del responsable, les sol·licituds d’exercici dels seus drets que formulin les persones interessades si així ho estableix el contracte o l’acte jurídic que els vincula.
 10. La prova del compliment del deure de respondre a la sol·licitud d’exercici dels drets que formula la persona interessada recau sobre el responsable del tractament.
 11. Quan les normes aplicables a determinats tractaments estableixen un règim especial que afecta l’exercici dels drets de la persona interessada, cal atenir-se al que disposen aquestes normes.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials