Article 12. Tractament i llibertat d’expressió i d’informació

  1. En la mesura en què sigui necessari per conciliar el dret a la protecció de dades personals amb la llibertat d’expressió i d’informació, les disposicions de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 5 i dels articles 9, 10, 15 a 19 i 22 i del capítol cinquè no són d’aplicació als tractaments efectuats per alguna de les finalitats següents:
    a) D’expressió acadèmica, artística o literària.
    b) D’exercici, a títol professional, de l’activitat periodística, en estricte respecte de les normes deontològiques de la professió referida.
  2. Les disposicions de l’apartat anterior s’entenen sense perjudici de l’aplicació de la Llei qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials