Article 3. Dades de les persones difuntes

 1. Les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet, així com els seus hereus es poden dirigir al responsable o encarregat del tractament amb l’objecte de sol·licitar l’accés a les dades personals d’aquell i, si s’escau, la seva rectificació o supressió.
  Com a excepció, les persones a què es refereix el paràgraf anterior no poden accedir a les dades del causant, ni sol·licitar-ne la rectificació o la supressió, quan la persona difunta ho hagi prohibit expressament o
  així ho estableixi una llei. Aquesta prohibició no afecta el dret dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial del causant.
 2. Les persones o institucions a les quals el difunt hagi designat expressament a aquest efecte poden sol·licitar també, d’acord amb les instruccions rebudes, l’accés a les dades personals del difunt i, si s’escau, la seva rectificació o supressió. Per via reglamentària s’han d’establir els requisits i les condicions per acreditar la validesa i la vigència d’aquests manaments i instruccions i, si s’escau, el seu registre.
 3. En cas de defunció de persones menors d’edat, aquestes facultats les poden exercir també els seus representants legals o, en el marc de les seves competències, el Ministeri Fiscal, que pot actuar d’ofici o a instància de qualsevol persona física o jurídica interessada.
  En cas de defunció de persones amb discapacitat, aquestes facultats també les poden exercir, a més de les persones que assenyala el paràgraf anterior, els qui hagin estat designats per a l’exercici de funcions de suport, si aquestes facultats s’entenen compreses en les mesures de suport prestades pel designat.
 4. Les informacions relatives a les persones difuntes, incloses aquelles que figuren als certificats de causes de defunció, poden ser objecte de tractament amb finalitats de recerca, d’estudi o d’avaluació en el camp
  de la salut, llevat si la persona interessada va expressar per escrit i durant la seva vida la seva oposició a aquest tractament.

win2win és una empresa andorrana que té, en l’actualitat, dues línies d’activitat: la protecció de dades, a la qual està dedicada aquesta web, i la implantació de solucions tecnològiques, sobre la qual de moment no hi ha informació en línia.

Si desitja més informació sobre qualsevol d’aquestes àrees d’activitat, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el correu suport@win2win.ad o el telèfon (+376) 683 086.

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Xarxes socials